Algemene voorwaarden Heroso

Algemene voorwaarden Heroso

1.1 Heroso is een éénmanszaak die zich ten doel stelt om klanten te assisteren bij online marketing. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot: het geven van advies op het gebied van online marketing, het verzorgen van online campagnes, het schrijven van een mediaplan en het analyseren van data verkregen via websites.

1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Heroso en/of Heroso opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Heroso en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. En de rechtsbetrekking tussen Heroso en ingeschakelde derden.

1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Heroso en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot: het assisteren bij online profilering van klanten en het bouwen van websites, alsmede alle andere door Heroso ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website: www.Heroso.nl


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Heroso gesloten Overeenkomsten waarbij Heroso Diensten aanbiedt of levert.

2.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Heroso en (ingeschakelde) derden gesloten Overeenkomsten.

2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Heroso overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 Alle offertes van Heroso zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De offerte is veertien (14) dagen geldig.

3.2 De Opdrachtgever kan contact opnemen met Heroso via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Heroso zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3.3 Als Heroso een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Heroso kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Heroso dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Heroso deze schriftelijk bevestigt.

3.5 Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Heroso.

3.6 Heroso rekent een uurtarief van 85,- euro excl. BTW.

3.7 Schriftelijk kan overeengekomen worden dat er een afgesproken prijs wordt betaald voor de Dienst. Deze prijs zal vervolgens in een offerte worden verstuurd.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Heroso zal zich inspannen om de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

4.2 Heroso behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Bij het inschakelen van derden zal Heroso de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Heroso worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Heroso aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Heroso worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Heroso zijn verstrekt, heeft Heroso het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Heroso zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Heroso kan zijn Diensten in ieder geval, maar niet uitsluitend, niet deugdelijk verrichten indien Opdrachtgever de cursus vergeet, of als er onvoldoende personeel aanwezig is van Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten.

4.7 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Heroso hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Heroso dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Levering van diensten

5.1 De levering van diensten van Heroso zal op de wijze geschieden zoals in dit Artikel is aangegeven. Afwijkingen van dit Artikel zijn alleen geldig, wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5.2 Een website wordt opgeleverd door Heroso wanneer deze in samenspraak met Opdrachtgever als voltooid wordt gezien.

5.3 Een online marketing strategie kan als een PDF-document of per brief worden geleverd. Deze Dienst wordt in beginsel mondeling nader toegelicht door Heroso.

5.4 Bij het assisteren en/of opzetten van online campagnevoering, zal Heroso de resultaten in een tussentijds rapport opstellen en deze aan Opdrachtgever overhandigen. Ook zal Heroso tussentijds de campagne verder optimaliseren. Na afloop van de campagne, zal Heroso een eindrapportage overhandigen met daarin de behaalde resultaten, een analyse van Heroso op deze resultaten, een conclusie en een verdere aanbeveling.

5.5 Het leveren van consultancy geschiedt mondeling. Op aanvraag kan een plan geschreven en gepresenteerd worden.

5.6 Andere diensten die niet in dit artikel omschreven staan, worden geleverd op de wijze die Heroso en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Heroso en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

6.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

6.3 Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Heroso op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Heroso en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

7.1 Heroso is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Heroso goede grond heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

7.2 Voorts is Heroso bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Heroso gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder Overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Heroso, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

8.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: binnenlandse onrusten, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

8.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

8.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Heroso overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Heroso heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.


Artikel 9 Annulering

9.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan en zoals bedoeld in Artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, is de Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

9.2 Afhankelijk van de vorderingen die zijn gemaakt door Heroso met betrekking tot de bestelde Dienst, zal Heroso een percentage van het totaalbedrag op de offerte in rekening brengen na annulering door Opdrachtgever. Heroso zal niet op onredelijke gronden een (te hoog) percentage factureren.

9.3 Betaling geschiedt op de wijze genoemd in Artikel 10.


Artikel 10 Betaling 

10.1 Heroso heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

10.2 Heroso stuurt na levering van de dienst de factuur.

10.3 Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

10.4 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld te melden aan Heroso.

10.5 Heroso is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Heroso zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Heroso zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

10.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.7 Indien Heroso besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.8 De prijzen die gefactureerd worden zijn excl. BTW.


Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Heroso is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

11.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Heroso

11.3 Heroso is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Heroso, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Heroso om, als een door Heroso ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

11.4 Heroso is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

11.5 Heroso is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 8.

11.6 De Opdrachtgever vrijwaart Heroso voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

11.7 Indien Heroso aansprakelijk wordt gehouden, zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Heroso met betrekking tot zijn Diensten.

11.8 De aansprakelijkheid van Heroso is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

11.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heroso

11.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 

12.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Heroso kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Heroso behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2 Alle door Heroso geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend verslagen en adviezen, blijven eigendom van Heroso en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Heroso worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

13.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Heroso van gegevens. Opdrachtgever zal Heroso vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

13.4 Artikel 13.2 vervalt zodra de factuur is betaald door Opdrachtgever.


Artikel 14 Garanties

14.1 Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Heroso een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Heroso te worden gemeld.

14.2 Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Heroso.